Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z
SERWISU
LEGALNYKURS.PL

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego
  legalnykurs.pl prowadzonego przez Łukasza Jabłońskiego prowadzącego
  działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Jabłoński Kancelaria Radcy Prawnego,
  e-mail: kontakt@legalnykurs.pl
  oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
   prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie
   jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem legalnykurs.pl/regulamin;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem legalnykurs.pl, za
   pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem
   którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o
   świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem
   funkcjonalności Serwisu;
  6. Usługa – dostępna w Serwisie usługa konsultacji przeprowadzana zdalnie z
   wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;
  7. Sprzedawca – Łukasz Jabłoński Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 5472137387
   e-mail: kontakt@legalnykurs.pl,
   ul. Piastów 7/61, 40-866 Katowice, prowadzący sprzedaż i świadczący
   Usługi za pośrednictwem Serwisu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące
   ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość
   Produktu lub Usługi.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy
  dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności
  techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji
  zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów lub złożenia Zamówienia na Usługi
  zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk
  to
  element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty lub Usług, które
  zamierza zamówić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka,
  dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu
  złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie
  jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja
  może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych
  bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia
  zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii
  jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest
  podać unikalne i znane tylko sobie hasło.
  Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest
  szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za
  nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie
  ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą
  elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu
  internetowego Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe
  wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym
  formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych
  osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu
  zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać
  wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba
  że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu lub Usługi,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt lub Usługę wraz z
   podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz
   o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od Umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku
  „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz
  stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji
  przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail
  potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na
  rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych i
  zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest
  wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega
  sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych
  Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych
  dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny
  Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny
  lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest
  wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być
  ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według
  kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
 3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód
  zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie
  Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący
  sposób:

1.       przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

  1. zwykłym przelewem na podstawie faktury
   VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez
   e-mail.
 1. Płatności są obsługiwane przez Krajowy Integrator Płatności
  S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
 2. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez
  wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości
  e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności,
  do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 3. Dostawa Produktów jest darmowa.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z lub usługi kupionych w Serwisie
  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na
  adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest
  uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie
  później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba
  że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest
  związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku
   materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą
   Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go
   przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  2. zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została w pełni
   wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
   prawo odstąpienia od umowy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient
  może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na
  warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo
  do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty
  doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą
  charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta
  reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w
  jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub
  Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca Serwisu
  zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podczas składania Zamówienia na Usługę, Klient wskazuje tematykę
  konsultacji oraz podaje proponowany termin jej przeprowadzenia. W toku
  składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim
  Usługa zostanie zrealizowana.
 2. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem
  wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
  konsultacji w szczególnych przypadkach.
 3. W celu przeprowadzenia konsultacji Klient powinien dostarczyć
  materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
 4. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych
  narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość
  e-mail.
 5. Czas trwania jednej konsultacji wynosi do jednej godziny. Jeżeli
  konsultacja ulega przedłużeniu, Klient obowiązany jest do dokonania opłaty
  uzupełniającej.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I
INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą
  elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie
  Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.
 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie
  konta w Serwisie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje
  nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a
  także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania
   zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje
   z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych
   Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu,
  wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@legalnykurs.pl lub
  listownie na adres Sprzedawcy.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej
  otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania
  plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie
  chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek
  innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści
  dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego
  prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich
  twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną i karną.

4.       Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w
Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku
ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania
z nich.

5.       Materiały użyte do
prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią
własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich
używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu
  uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu
  nie ogranicza uprawnień konsumentaoraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie
  przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku
  stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze
  zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
  ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a
  Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
  z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument
  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w
  sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą,
  korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
  pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a
  Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze
  względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
  Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia
  złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są
  realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Przedmiot został dodany do koszyka
0 items - 0,00